Regulamin świadczenia usług Larania Courses

I Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.courses.larania.net,
jest firma Tomasz Łukasik – Larania zwana dalej Sprzedającym z siedzibą w Katowicach, 40-115,
ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745, telefon 500 227 505,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.courses.larania.net.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która opłaci uczestnictwo w Webinarze organizowanym przez Larania Courses za pośrednictwem platformy webinarowej WebinarJam, przez internet, telefonicznie lub pocztą.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.

II Zamówienia

1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż praw do uczestnictwa w szkoleniach internetowych – webinarach.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem platformy WebinarJam.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i dalsze instrukcje.

III Formy płatności

1. Kupujący może dokonać płatności za pośrednictwem serwisów świadczących tego typu usługi, na które zostanie przekierowany po wybraniu odpowiedniego kursu.

2. W przypadku problemów technicznych dopuszcza się płatność przelewem na rachunek wskazany przez organizatora w wiadomości email.

Regulamin dotyczący świadczenia usług szkoleniowych:

Definicje

1.
Umowa: zamó­wie­nie na Usługi zło­żone przez Klienta poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza wraz z akcep­ta­cją niniej­szego Regu­la­minu w odpo­wie­dzi na ofertę zło­żoną przez Firmę.
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna nieposia­da­jąca oso­bo­wo­ści praw­nej, posia­da­jąca zdol­ność prawną i zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, zama­wia­jąca Usługi.
Kon­su­ment: Klient będący osobą fizyczną zawie­rający Umowę w celu nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z jego dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową.
Współ­pra­cow­nik Firmy: podwy­ko­nawca wska­zany w For­mu­la­rzu jako pre­zen­tu­jący i dostar­cza­jący Webinar.
Opłata: wska­zane w For­mu­la­rzu wyna­gro­dze­nie Firmy z tytułu świad­czo­nych Usług na rzecz Klienta.
Mate­riały: wszel­kie tre­ści dostar­czane Klien­towi w dowol­nej for­mie pod­czas lub w związku z Webinarem.
For­mu­larz: For­mu­larz zamó­wie­nia kur­sów sta­no­wiący potwier­dze­nie zawar­cia Umowy.
Webinar: wska­zane w For­mu­la­rzu zamó­wie­nia szkolenie internetowe pre­zen­to­wane i prze­pro­wa­dzane przez Firmę lub Współ­pra­cow­nika Firmy.
Czas trwania Webinaru: odci­nek czasu w jakim Klient może uczest­ni­czyć w Webinarze.
Usługi: Webinary orga­ni­zo­wane przez Firmę przy udziale Współ­pra­cow­nika Firmy.
Dni Robo­cze: dni tygo­dnia od ponie­działku do piątku z wyłą­cze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.
Regu­la­min: niniej­szy regu­la­min.

Oświad­cze­nia


2. Pod­pi­su­jąc lub wypełniając elektronicznie For­mu­larz zamówienia Klient akcep­tuje warunki wska­zane w For­mu­la­rzu oraz w Regu­la­mi­nie jako warunki Umowy wią­żą­cej Klienta i Firmę.

3. Przed pod­pi­sa­niem Umowy Klient zapo­znał się z tre­ścią Regu­la­minu i For­mu­la­rza oraz upew­nił się, że ich posta­no­wie­nia są dla niego zro­zu­miałe, kom­pletne i nie zawie­rają błę­dów. W razie wykry­cia błę­dów i nie­ści­sło­ści Klient przed pod­pi­sa­niem Umowy powi­nien zwró­cić się do Firmy w celu pisem­nego potwier­dze­nia wszel­kich nanie­sio­nych przez niego w Umo­wie zmian. Firma odpo­wiada wyłącz­nie za oświad­cze­nia woli zło­żone na piśmie przez upo­waż­nio­nych do tego pra­cow­ni­ków i agen­tów.

4. Klient oświad­cza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Webinaru.

5. Kon­su­ment przyj­muje do wia­do­mo­ści, że posiada moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń zwią­za­nych z Umową, w tym przy pomocy Miej­skiego Rzecz­nika Kon­su­mentów dzia­ła­ją­cego na pod­sta­wie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro­nie kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Kon­su­ment ma rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza sądo­wego spo­sobu roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń przed Sta­łym Polu­bow­nym Sądem Kon­su­menc­kim przy Woje­wódz­kim Inspek­to­rze Inspek­cji Han­dlo­wej w War­sza­wie. Infor­ma­cje o sposo­bie dostępu do ww. trybu i pro­ce­dur roz­strzy­ga­nia spo­rów. znaj­dują się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Roz­strzy­ga­nie spo­rów kon­su­menc­kich”.

Czas i miej­sce

6. Zgod­nie z zamó­wie­niem wska­za­nym w For­mu­la­rza, Klient jest upraw­niony do:

a) udziału w Webinarach w ramach Czasu trwania Webinaru po uprzed­nim for­mal­nym zare­je­stro­wa­niu.

7. Firma zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian har­mo­no­gramu Webinarów oraz osób je prowadzących, jak rów­nież prawo do odwo­ła­nia Webinaru z waż­nej przy­czyny, za którą uznaje się, z uwagi na cha­rak­ter i cel Webinaru, wyłącz­nie obiek­tywną nie­moż­ność zapre­zen­to­wa­nia i dostar­cze­nia Webinaru przez Współ­pra­cow­nika Firmy.

8. W sytu­acji, o któ­rej mowa w pkt 7 Firma powia­da­mia Klienta o powyż­szych zmia­nach na piśmie oraz:

a) Firma nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści wzglę­dem Klienta z tytułu doko­na­nych zmian oraz odwo­ła­nia Webinaru, a w przy­padku odwo­ła­nia Webinaru zobo­wią­zana jest jedy­nie do zwrotu Opłaty;

b) Klient zacho­wuje prawo do prze­ło­że­nia Webinaru na uzgod­niony przez Strony ter­min;

c) W przy­padku odwo­ła­nia Webinaru przez Firmę Klient w ter­mi­nie kolej­nych 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych od powia­do­mie­nia o powyż­szym upraw­niony jest do odstą­pie­nia od Umowy.

Opłaty i warunki płat­no­ści

9. W zamian za świad­czone przez Firmę Usługi Klient zobo­wią­zany jest do zapłaty na jej rzecz Opłaty w for­mie wska­zanej w For­mu­la­rzu w peł­nej wyso­ko­ści zgod­nej z pod­pi­sa­nym przez Klienta For­mu­la­rzem.

10. Klien­towi nie przy­słu­guje prawo do doko­ny­wa­nia jakich­kol­wiek odli­czeń i potrą­ceń odno­szą­cych się do Opłaty.

11. W przy­padku:

a) nie­do­ko­na­nia przez Klienta Opłaty zgod­nie z pkt 9 w ter­mi­nie 7 (siedmiu) Dni Robo­czych od dnia zawar­cia Umowy lub

b) powsta­nia zale­gło­ści płat­ni­czych po stro­nie Klienta prze­kra­cza­ją­cych 14 (czter­na­ście) Dni Robo­czych i ich nie­ure­gu­lo­wa­nia pomimo wyzna­cze­nia przez Firmę dodat­ko­wego, co naj­mniej 7 dnio­wego ter­minu, Firma zastrzega sobie prawo w ter­mi­nie kolej­nych 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych do odstą­pie­nia od Umowy.

Wła­sność inte­lek­tu­alna

12. Wszel­kie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej wyko­rzy­sty­wane pod­czas lub w związku z Webinarami są i pozo­stają wła­sno­ścią Firmy lub Współ­pra­cow­ni­ków Firmy, co ozna­cza, że w związku z udzia­łem Klienta w Webinarze żadne prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej nie będą prze­no­szone ani prze­pisywane Klien­towi, lecz przy­słu­gują wyłącz­nie Fir­mie lub Współ­pra­cow­ni­kom Firmy.

13. Wszel­kie Mate­riały prze­ka­zane lub udo­stęp­nione Klien­towi mogą być przez niego wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie do użytku oso­bi­stego w celach edu­ka­cyj­nych i szko­le­nio­wych. Klien­towi w szcze­gól­no­ści nie wolno powie­lać Mate­ria­łów oraz zby­wać lub prze­ka­zy­wać Mate­ria­łów ani jakich­kol­wiek innych przedmio­tów wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej sta­no­wią­cych wła­sność Firmy lub Współ­pra­cow­ni­ków Firmy oso­bom trze­cim.

14. Klient nie jest upraw­niony do reje­stro­wa­nia lub utrwa­la­nia w jaki­kol­wiek spo­sób prze­biegu Webinaru z wyjąt­kiem odręcz­nie spo­rzą­dzo­nych, pisem­nych nota­tek.

Zakoń­cze­nie obo­wią­zy­wa­nia Umowy i zwrot Opłaty

15. Klient może odstą­pić od Umowy bez poda­nia przy­czyn w ter­mi­nie 7 (sied­miu) Dni Robo­czych od dnia zawar­cia Umowy, uchy­la­jąc się tym samym od wszel­kich zobo­wią­zań z niej wyni­ka­ją­cych („Okres Karen­cji”), poprzez zło­że­nie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od Umowy na adres poczty elek­tro­nicz­nej: courses@larania.net („Rozwią­za­nie Umowy”).

W takiej sytu­acji Firma zwraca Klien­towi płat­no­ści doko­nane na pod­sta­wie Umowy w ter­mi­nie kolej­nych trzy­dzie­stu (30) Dni Robo­czych, pomniej­szone w przy­padku Klienta nie­bę­dą­cego Kon­su­men­tem o 5% Opłaty tytu­łem odstęp­nego.

16. Klient będący Kon­su­men­tem, przyj­muje do wia­do­mo­ści, że z uwagi na posia­da­nie przez świad­cze­nie Firmy cha­rak­teru usług zwią­za­nych z wyda­rze­niami roz­ryw­ko­wymi i spor­to­wymi oraz w zgo­dzie z art. 38 ust. 12) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o pra­wach kon­su­men­tów, nie przy­słu­guje Kon­su­mentowi prze­wi­dziane w tej usta­wie prawo odstą­pie­nia od Umowy. Niem­niej jed­nak, Kon­su­ment zacho­wuje prawo do odstą­pie­nia od Umowy w Okre­sie Karen­cji, zgod­nie z pkt. 15 Regu­la­minu.

17. Firma może odstą­pić od Umowy lub jej czę­ści w postaci poje­dyn­czego Webinaru bez poda­nia przy­czyn naj­póź­niej na 14 (czter­na­ście) Dni Robo­czych przed pla­no­wa­nym ter­minem semi­na­rium powia­da­mia­jąc o tym Klienta na piśmie. W takim przy­padku Firma zwróci Klien­towi płat­no­ści doko­nane na pod­sta­wie Umowy (w przy­padku odwo­ła­nia poje­dyn­czego Webinaru, zwrot płat­no­ści nastąpi pro­por­cjo­nal­nie) w ter­mi­nie kolej­nych 30 (trzy­dzie­stu) Dni Robo­czych, a Klient zrzeka się wszel­kich pozo­sta­łych rosz­czeń w sto­sunku do Firmy zwią­za­nych z doko­na­nym odstą­pie­niem.

18. Z zastrze­że­niem posta­no­wień Umowy oraz prze­pi­sów bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa, w przy­padku rezy­gna­cji Klienta z udziału w Webinarze po upły­wie Okresu Karen­cji, o któ­rym mowa w pkt 15, Klien­towi nie przy­słu­guje zwrot doko­na­nych Opłat, a dodatkowo w sytu­acji, o któ­rej mowa w pkt 9 (b) Firma zastrzega sobie prawo do docho­dze­nia od Klienta dopłaty do peł­nej wyso­ko­ści Opłaty.

Prze­nie­sie­nie prawa do udziału w Webinarze

19. W przy­padku zare­zer­wo­wa­nych i opła­co­nych Webinarów, w któ­rych Klient nie może wziąć udziału, upraw­niony jest on do prze­nie­sie­nia prawa do udziału w nich na wska­zaną przez niego osobę, pod warun­kiem pisem­nego zawia­do­mie­nia Firmy o powyż­szym naj­póź­niej na 14 (czter­na­ście) Dni Robo­czych przed roz­po­czę­ciem Webinaru, prze­ka­za­nia danych kon­tak­to­wych wska­zanej osoby. Firma upraw­niona jest do żąda­nia od osoby wska­zanej przez Klienta zło­że­nia oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z tre­ścią Regu­la­minu, a także za zgodą tej osoby uzy­ska­nia od niej innych zgód wska­za­nych w For­mu­la­rzu.

Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

20. Z zastrze­że­niem pkt 21 każda ze stron jest obo­wią­zana napra­wić szkodę wyrzą­dzoną dru­giej stro­nie Umowy na sku­tek niewyko­na­nia lub nie­na­le­ży­tego wyko­na­nia jej posta­no­wień, chyba że niewyko­na­nie lub nie­na­le­żyte wyko­na­nie jest następ­stwem oko­licz­no­ści, za które strona odpo­wie­dzial­no­ści nie ponosi.

21. Żadna ze stron nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wyrzą­dzoną dru­giej stro­nie, na sku­tek niewyko­na­nia lub nie­na­le­ży­tego wyko­na­nia Umowy, szkodę w postaci: utraty przy­chodu lub zysku, utraty korzy­ści, utraty powią­zań bizne­so­wych, utraty zakła­da­nych oszczęd­no­ści lub utraty danych.

22. Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści, o któ­rym mowa w pkt 21 nie doty­czy odpo­wie­dzial­no­ści strony za śmierć lub szkodę na oso­bie, odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu czy­nów nie­do­zwo­lo­nych oraz jakich­kol­wiek innych czy­nów, co do któ­rych takie ogra­ni­cze­nie byłoby nie­zgodne z bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa.

23. Z uwagi na indy­wi­du­alne cechy i umie­jęt­no­ści Klienta Firma nie udziela gwa­ran­cji w jakiej­kol­wiek postaci odno­śnie efek­tów udziału Klienta w Webinarze oraz wyko­rzy­sty­wa­nia przez niego Mate­ria­łów w jakiej­kol­wiek sfe­rze życia pry­wat­nego lub gospo­dar­czego.

Siła wyż­sza

24. Jeżeli Webinar zosta­nie zakłó­cony lub unie­moż­li­wiono z powodu siły wyż­szej rozu­mia­nej w szcze­gól­no­ści jako pożar, prze­rwy w dosta­wie ener­gii, powódź, choroba prowadzącego i inne nie­prze­wi­dziane zda­rze­nia lub z powodu straj­ków, pro­te­stów i innych podob­nych zda­rzeń pozo­stających poza bez­po­śred­nim wpły­wem stron Umowy, Firma może prze­ło­żyć Webinar na inny ter­min.

Dane oso­bowe

25. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klien­tów w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) jest firma Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach, 40-115, ul. Johna Baildona 22/26,NIP: 6252388745. Klien­towi przy­słu­guje prawo wglądu do doty­czą­cych go danych oraz ich popra­wia­nia i usu­nię­cia, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

Posta­no­wie­nia koń­cowe

26. Wszel­kie powia­do­mie­nia i dal­sza kore­spon­den­cja pomię­dzy stro­nami Umowy powinna być kie­ro­wana na adresy wska­zane w For­mu­la­rzu.

27. Stwier­dze­nie przez wła­ściwy sąd nie­waż­no­ści nie­któ­rych posta­no­wień Umowy, pozo­staje bez wpływu na jej pozo­stałe posta­no­wie­nia, które w takim przy­padku pozo­stają w mocy.

28. Niniej­sza Umowa w cało­ści okre­śla sto­su­nek łączący strony Umowy. Wszel­kie wcze­śniej­sze umowy i poro­zu­mie­nia zawarte przez strony Umowy doty­czące jej przedmiotu zostają niniej­szym uchy­lone.

29. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szej Umo­wie odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie znaj­dują prze­pisy prawa pol­skiego. Strony Umowy pod­dają wszel­kie spory wyni­kłe w związku z reali­za­cją Umowy pod jurys­dyk­cję sądów pol­skich, przy czym w przy­padku Klienta nie­bę­dą­cego Kon­su­men­tem sądem miej­scowo wyłącz­nie wła­ściwym jest sąd wła­ściwy dla sie­dziby Firmy.

30. Klient może kon­tak­to­wać się z Firmą w spra­wie usług świad­czo­nych na pod­sta­wie Umowy i niniej­szego Regu­la­minu, jak rów­nież skła­dać rekla­ma­cję doty­czące usług świad­czo­nych przez Firmę w for­mie: pisem­nej na adres: Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach, 40-115, ul. Johna Baildona 22/26, lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: courses@larania.net. Odpo­wiedź na rekla­ma­cje zosta­nie prze­słana Klien­towi w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) Dni Robo­czych od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji.